Algemene Voorwaarden Drafting De Roeck
 

1.     Algemeen

1.1   Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere offerte, opdrachtbevestiging, bestelbon, verkoop- of aankoopovereenkomst tussen Drafting De Roeck, met maatschappelijke zetel te Speelstraat 105, 9750 Zingem en KBO-nummer 0810.154.391 hierna de Consultant genoemd, en de particulier of het bedrijf dat met Drafting De Roeck een contract voor het verlenen van diensten afsluit, hierna de Klant genoemd. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, prevaleert de schriftelijke overeenkomst.

1.2   De Klant wordt geacht zich volledig en onherroepelijk akkoord te verklaren met deze algemene voorwaarden door het enkele feit van de door hem geplaatste opdracht. De aanvaarding impliceert dat de Klant volledig verzaakt aan de toepassing van eigen algemene voorwaarden zodat deze niet tegenstelbaar zijn aan de Consultant.

1.3   Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden. In dergelijk geval wordt de betwiste bepaling vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel van de oorspronkelijke bepaling.

 

2.    Totstandkoming van overeenkomsten

2.1   Alle prijslijsten, offertes en contractvoorstellen van de Consultant zijn vrijblijvend, gelden ten titel van inlichting en binden hem als dusdanig niet. Behoudens andersluidend dwingend recht, verbindt elke door de Klant gedane bestelling of order de Klant, doch de Consultant slechts na schriftelijke bevestiging of aanvaarding ervan.

2.2   Indien de orderbevestiging van de Consultant enige wijziging of toevoeging bevat of hoe dan ook van de oorspronkelijke order verschilt, wordt de overeenkomst als gesloten beschouwd, tenzij de Klant binnen de 8 dagen na ontvangst van de orderbevestiging verklaart er niet akkoord mee te gaan.

2.3   Elke annulering van geplande diensten dient oftewel schriftelijk of bij wijze van e-mail te geschieden en is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door de Consulent.

 

3.    Omschrijving van de te leveren diensten

3.1   Een beschrijving van de te leveren diensten is opgenomen in een afzonderlijke overeenkomst,

       het contract verlenen van diensten tussen de Consultant en de Klant.

3.2   Onverminderd hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, erkent en aanvaardt de Klant de eventuele andere opmerkingen en voorbehoudingen zoals opgenomen in de afzonderlijke overeenkomst,

       het contract verlenen van diensten tussen de Consultant en de Klant.

3.3   De Consultant behoudt zich het recht om aangenomen projecten of delen daarvan verder uit te besteden aan subcontractoren. De Klant erkent dat projectgebonden data gedeelt kan worden met deze subcontractoren, doch de consultant verbindt zich ertoe deze data te herleiden tot hetgene strikt noodzakelijk voor het uit te voeren gedeelte van het betreffende project. Tevens zijn alle subcontractoren contractueel tegenover de Consultant gebonden aan geheimhouding betreffende alle gedeelde projectdata.

 

4.    Prijzen en betaling

4.1   De diensten worden gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden zoals overeen werd gekomen in een afzonderlijke overeenkomst, het contract verlenen van diensten. Tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, zijn de door de Consultant vermelde prijzen excl. taksen, BTW en eventuele andere kosten die mogen voortvloeien uit het door de Consultant uit te voeren werk, die integraal ten laste van de Klant zijn.

     4.2  Wijzigingen door de Klant na de initiële bestelling, zullen enkel worden doorgevoerd indien (I) de Consultant hiermee uitdrukkelijk instemt; en (II) de Klant aanvaardt dat de Consultant alle bijkomende prijsaanpassingen en kosten integraal aan de Klant kan doorrekenen.

4.3  Facturen dienen schriftelijk te worden geprotesteerd binnen de 8 dagen na verzending van de factuur bij gebreke waaraan de facturen als definitief aanvaard worden beschouwd.

4.4  Behoudens afwijkende bepaling, is de factuur van de Consultant in eerste plaats via overschrijving op diens bankrekening betaalbaar, namens rekening nummer BE58 0689 3933 3879, uiterlijk 15 dagen na de factuurdatum. Alternatief is deze ook contant en netto betaalbaar op diens maatschappelijke zetel uiterlijk 15 dagen na de factuurdatum in de valuta opgegeven in de factuur.

4.5  Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag, is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verwijlintrest verschuldigd op het onbetaalde factuurbedrag a rato van 12% per jaar, alsook een forfaitair bedrag van 10% van het onbetaalde factuurbedrag waarbij het forfaitaire minimumbedrag 100,00 euro bedraagt, onverminderd met het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

4.6  Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. In dat geval behoudt de Consultant zich bovendien het recht voor om de uitvoering van de lopende overeenkomst te schorsen, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding, tot de Consultant de volledige betaling (incl. interesten en kosten) heeft ontvangen.

4.7  Indien de Consultant op enig moment twijfels heeft omtrent de kredietwaardigheid van de Klant, behoudt de Consultant zich uitdrukkelijk het recht voor om voor nog uit te voeren leveringen een voorafgaande betaling te eisen, dan wel (andere) zekerheden te vragen.

4.8  In geval dat De Consultant na de opmaak van de derde kwartaalaangifte duidelijk onder vrijstelling van btw-plicht zal vallen tijdens dat betreffende belastingjaar, behoudt deze zich het recht om een correctie op de eerdere facturatie van dat jaar door te voeren waarin het btw-bedrag omgezet zal worden naar een verrekening in de prestatievergoeding voor de Consultant.

4.9  Na de voor vermelde vaststelling van vrijstelling van btw-plicht zal de Consultant tot het einde van dat belastingjaar een vrijstellingsbonus van 10% op alle nieuwe uitgevoerde projecten rekenen.

 

5.    Levering van data betreffende het project en halen van project deadlines

5.1   Behoudens andersluidend dwingend recht of uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, wordt de datum van levering enkel als inlichting verstrekt en is derhalve niet bindend en kan vertraging in de levering geen aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of annulering van het project en of diensten.

5.2   De levering van de diensten geschiedt zoals bepaald en is opgenomen in een afzonderlijke overeenkomst,

       het contract verlenen van diensten tussen de Consultant en de Klant.

5.3   Alle projectgebonden data voortvloeiend uit diensten uitgevoerd voor de Klant blijft op elk ogenblik eigendom van de Consultant. De Klant erkent erdrukkelijk dat de Consultant de intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit de geleverde diensten behoudt.

5.4  De Consultant verbind er zich toe de nodige data voor het specifieke project of opdracht met de Klant te delen zodoende deze zijn beoogde doelstellingen kan behalen.

 

6.    Controle, klachten

6.1   De Klant verbindt zich ertoe om de geleverde diensten bij de levering onmiddellijk in ontvangst te nemen en te onderzoeken of de kwaliteit ervan overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen. Door de levering van de bestelde diensten te aanvaarden bevestigt de Klant dat de levering volledig is, conform de orderbevestiging, en worden alle zichtbare gebreken gedekt.

6.2  Klachten in verband met niet-overeenstemming dienen onverwijld bij levering, dan wel uiterlijk binnen de 15 dagen aan de Consultant te worden gemeld per aangetekende zending en met vermelding van relevante gegevens, bij gebreke waaraan de Consultant elke klacht als onontvankelijk mag beschouwen.

6.3  Behoudens andersluidend dwingend recht of een andersluidende regeling, dienen klachten in ieder geval binnen de maand na datum van de uitvoering van de diensten te worden meegedeeld.

 

7.    Aansprakelijkheid

7.1   Indien de Consultant (met inbegrip van haar werknemers) aansprakelijk zou zijn t.a.v. de Klant uit welke hoofde ook, is de Consultant slechts aansprakelijk voor de (materiële en fysieke) schade veroorzaakt (I) door de ondeugdelijkheid van de door haar geleverde goederen of (II) naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door haar zware of opzettelijke fout of haar bedrog. Voor overige fouten is de Consultant niet aansprakelijk.

7.2   Ingeval de Consultant aansprakelijk wordt gehouden voor enigerlei schade, is de aansprakelijkheid van de Consultant beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht van de Klant, althans tot dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

7.3   De Consultant is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en nooit voor indirecte schade (met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde omzet, verkoop of winst, gemiste besparingen, onverkoopbaarheid van diensten en schade aan derden).

7.4  De Klant vrijwaart de Consultant voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak niet aan de Consultant toerekenbaar is.

7.5   In geval van overmacht zal de Consultant niet aansprakelijk zijn tegenover de Klant en zal de Consultant geen schadevergoeding verschuldigd zijn. De contractuele verplichtingen van de Consultant worden opgeschort tot het geval van overmacht ophoudt te bestaan. Indien het geval van overmacht gedurende 1 maand of meer voortduurt, zijn de Consultanten de Klant gerechtigd de overeenkomst te beëindigen zonder schadevergoeding. Als overmacht wordt beschouwd elke omstandigheid die de uitvoering of levering door de Consultant zou hinderen en waarop de onderneming geen controle heeft.

7.6  De klant verbindt zich ertoe dat aangeleverde projectgebonden plannen, schema’s, berekeningen, tellingen en data door de Consultant die zich in de ontwerpfase van een project bevinden, dienen te worden geactualiseerd tijdens het installatieproces. De Consultant kan niet aansprakelijk worden geacht voor schade voortvloeiend uit wijzigingen van welke aard dan ook, die tijdens het installatieproces plaatsvinden.

       De consultant kan tijdens het overmaken van projectdata specifiek vragen om metingen of actualiseringen van bepaalde delen van het ontwerp, of op specifieke momenten tijdens het installatieproces. De Klant verbindt zich ertoe deze te respecteren en naar goede orde uit te voeren.

 

8.    Eigendomsvoorbehoud

8.1   Alle projectgebonden data voortvloeiend uit diensten uitgevoerd voor de Klant blijft op elk ogenblik eigendom van de Consultant. De Klant erkent erdrukkelijk dat de Consultant de intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit de geleverde diensten behoudt.

8.2  Alle data voortvloeiend uit de diensten blijven volle eigendom van de Consultant tot volledige betaling van alle factuurbedragen, inclusief kosten, intresten en schadevergoeding. Na volledige betaling verbind de Consultant zich ertoe de nodige data voor het specifieke project of opdracht met de Klant te delen zodoende deze er zijn beoogde doelstellingen me kan behalen

 

9.    Ontbinding

9.1   de Consultant heeft het recht om de overeenkomst met de Klant te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging of voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden in de volgende gevallen: (I) indien de Klant, ondanks schriftelijke ingebrekestelling, in gebreke blijft met de (tijdige en behoorlijke) nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen (in het bijzonder de betaling van facturen); (II) bij staking van betaling of (de aanvraag van) een faillissement of een WCO-procedure door de Klant; (III) bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de Klant; (IV) indien de Klant weigert om een voorafgaande betaling te verrichten c.q. andere door de Consultant gevraagde zekerheden te stellen; of (V) indien de Consultant goede redenen heeft om eraan te twijfelen dat de Klant zijn verplichtingen jegens de Consultant wel zal nakomen.

9.2  In geval van ontbinding heeft de Consultant tevens recht op een schadevergoeding van 25% van het factuurbedrag als vergoeding voor de kosten, rente, winstderving en schade die de Consultant heeft geleden, onverminderd het recht van de Consultant om vergoeding van eventueel hogere schade te vorderen, en worden alle vorderingen van de Consultant op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

 

10.   Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

10.1 Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

10.2 Behoudens andersluidend dwingend recht, behoren alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van Gent.

 

Opgemaakt op 10 december 2022 te Lievegem.

Versie 0.1.3

© 2022 DraftingDeRoeck

Algemene voorwaarden